Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Biologische bakkerijLofbaer Broot
Raadhuisstraat 103|  4701PN  |  Roosendaal

(Geregistreerd bij Kamer van koophandel te Breda onder nummer 83833307)
(Geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer NL003878105B56)

Versie 2 - januari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van biologische bakkerijLofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u (afnemer) te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
biologische bakkerijLofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), erkend.
1.4
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien niet voorradig wordt een product geleverd wat het meest vergelijkbaar is met het bestelde produkt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  bestellingen tenminste binnen 10 dagen na datum bestellen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, of afwezigheid op het afgesproken tijdstip, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer is op haar beurt verplicht zich na het plaatsen van de bestelling maximaal in te spannen om de bestelde produkten op de aangegeven leverdatum  en tijdstip op te halen. En indien dit persoonlijk niet mogelijk is vervanging te organiseren teneinde de bestelling op de aangegeven datum af te halen. Indien afnemer verzuimt de bestelling op te halen op de aangegeven leverdatum en openingstijden dan wordt de bestelling nog 1 dag aangehouden. Komt afnemer ook bij de tweede afspraak niet of niet tijdig opdagen dan verbeurt afnemer de niet opgehaalde produkten aan biologische bakkerij Lofbaer Broot  (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Reclamatie van de vooruit betaalde kosten is dan niet meer mogelijk. Het betreft hier immers voor afnemer in opdracht vervaardigde produkten.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. I.v.m. beperkte produktiecapaciteit heeft biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) ten alle tijde de eindbeslissing inzake een leverdatum. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan de gewenste leverdatum van afnemer, tenzij deze datum schriftelijk en gezamenlijk voorafgaand aan de bestelling is vastgelegd (bijvoorbeeld bij catering). Afnemer kan geen schade reclameren indien een bestelling eerder of later wordt geleverd dan wenselijk was voor afnemer.
2.5 Het is niet mogelijk om verkeerd of te veel bestelde c.q. verkeerd geleverde producten terug te sturen. U dient in dat geval op uiterlijk de dag van aflevering contact op te nemen met biologische bakkerij
Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor een passende oplossing. Zie ook punt 4.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 9% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Het herroepingrecht geldt niet voor  goederen  die snel kunnen bederven of verouderen zoals broodproducten e.d. Zie ook punt 2.5.
 
5. Privacybeleid
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl).  Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
5.2
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken op de dag van aflevering telefonisch of per mail te melden aan
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door biologische bakkerij
Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gegrond wordt bevonden, zal biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid ligt bij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel  tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) in gebreke is;  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten  bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zijn gebruikt. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbindt
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van biologische bakkerij
Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer komt tot stand nadat een bestelling  c.q. opdracht door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Een automatisch gegenereerde opdrachtbevesting zoals ontvangen na een online bestelling kan niet worden gezien als een dergelijke bevestiging van haalbaarheid.
8.2
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering of  verzending geschiedt na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor hun risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor hun verplichtingen op te schorten en zijn tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien biologische bakkerij
Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kan voldoen zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
 
11. Aansprakelijkheid
11.1
Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijven bij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zolang de afnemer de vorderingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  of een door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) hun eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar hun eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan biologische bakkerij
Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) .
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen biologische bakkerij
Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Algemene voorwaarden Biologische bakkerij Lofbaer Broot
Raadhuisstraat 103| 4701PN | Roosendaal

(Geregistreerd bij Kamer van koophandel te Breda onder nummer 83833307)
(Geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer NL003878105B56)

Versie 2 - januari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van biologische bakkerijLofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u (afnemer) te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. biologische bakkerijLofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), erkend.
1.4 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien niet voorradig wordt een product geleverd wat het meest vergelijkbaar is met het bestelde produkt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), bestellingen tenminste binnen 10 dagen na datum bestellen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, of afwezigheid op het afgesproken tijdstip, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer is op haar beurt verplicht zich na het plaatsen van de bestelling maximaal in te spannen om de bestelde produkten op de aangegeven leverdatum en tijdstip op te halen. En indien dit persoonlijk niet mogelijk is vervanging te organiseren teneinde de bestelling op de aangegeven datum af te halen. Indien afnemer verzuimt de bestelling op te halen op de aangegeven leverdatum en openingstijden dan wordt de bestelling nog 1 dag aangehouden. Komt afnemer ook bij de tweede afspraak niet of niet tijdig opdagen dan verbeurt afnemer de niet opgehaalde produkten aan biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Reclamatie van de vooruit betaalde kosten is dan niet meer mogelijk. Het betreft hier immers voor afnemer in opdracht vervaardigde produkten.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. I.v.m. beperkte produktiecapaciteit heeft biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) ten alle tijde de eindbeslissing inzake een leverdatum. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan de gewenste leverdatum van afnemer, tenzij deze datum schriftelijk en gezamenlijk voorafgaand aan de bestelling is vastgelegd (bijvoorbeeld bij catering). Afnemer kan geen schade reclameren indien een bestelling eerder of later wordt geleverd dan wenselijk was voor afnemer.
2.5 Het is niet mogelijk om verkeerd of te veel bestelde c.q. verkeerd geleverde producten terug te sturen. U dient in dat geval op uiterlijk de dag van aflevering contact op te nemen met biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor een passende oplossing. Zie ook punt 4.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en exclusief 9% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen zoals broodproducten e.d. Zie ook punt 2.5.
 
5. Privacybeleid
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
5.2 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken op de dag van aflevering telefonisch of per mail te melden aan biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gegrond wordt bevonden, zal biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid ligt bij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zijn gebruikt. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbindt biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer komt tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Een automatisch gegenereerde opdrachtbevesting zoals ontvangen na een online bestelling kan niet worden gezien als een dergelijke bevestiging van haalbaarheid.
8.2 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering of verzending geschiedt na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor hun risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor hun verplichtingen op te schorten en zijn tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kan voldoen zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijven bij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zolang de afnemer de vorderingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) of een door biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) hun eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar hun eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) .
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Bezoeklocatie

Raadhuisstraat 103

4701PN Roosendaal

(LET OP: TIJDELIJK GESLOTEN)

Assortiment

Bio Desembrood

Bio Kleinbrood

Bio Luxe brood

Bio Glutenvrij

Bio Koek en cake

Bio Snacks

Bio Cruydenier

Bio IJs

Thuisbakkers

Broot & Cadeau

Broot & Lunch

Broot & Catering

Broot & B2B

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2019 - 2023 Biologische bakkerij Lofbaer Broot | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel