Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden VOF De samenwerking / Lofbaer Broot
Oudendijk 36 |  4751CL  |  Oud Gastel

(Geregistreerd bij Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 6207973)
(Geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer NL854636031B01)

Versie 1 - november 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u (afnemer) te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), erkend.
1.4
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien niet voorradig wordt een product geleverd wat het meest vergelijkbaar is met het bestelde produkt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  bestellingen tenminste binnen 10 dagen na datum bestellen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, of afwezigheid op het afgesproken tijdstip, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer is op haar beurt verplicht zich na het plaatsen van de bestelling maximaal in te spannen om de bestelde produkten op de aangegeven leverdatum  en tijdstip op te halen. En indien dit persoonlijk niet mogelijk is vervanging te organiseren teneinde de bestelling op de aangegeven datum af te halen. Indien afnemer verzuimt de bestelling op te halen op de aangegeven leverdatum en openingstijden dan wordt de bestelling nog 1 dag aangehouden. Komt afnemer ook bij de tweede afspraak niet of niet tijdig opdagen dan verbeurt afnemer de niet opgehaalde produkten aan VOF De samenwerking / Lofbaer Broot  (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Reclamatie van de vooruit betaalde kosten is dan niet meer mogelijk. Het betreft hier immers voor afnemer in opdracht vervaardigde produkten.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. I.v.m. beperkte produktiecapaciteit heeft VOF De Samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) ten alle tijde de eindbeslissing inzake een leverdatum. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan de gewenste leverdatum van afnemer, tenzij deze datum schriftelijk en gezamenlijk voorafgaand aan de bestelling is vastgelegd (bijvoorbeeld bij catering). Afnemer kan geen schade reclameren indien een bestelling eerder of later wordt geleverd dan wenselijk was voor afnemer.
2.5 Het is niet mogelijk om verkeerd of te veel bestelde c.q. verkeerd geleverde producten terug te sturen. U dient in dat geval op uiterlijk de dag van aflevering contact op te nemen met VOF De samenwerking
/ Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor een passende oplossing. Zie ook punt 4.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 9% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Het herroepingrecht geldt niet voor  goederen  die snel kunnen bederven of verouderen zoals broodproducten e.d. Zie ook punt 2.5.
 
5. Privacybeleid
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl).  VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
5.2 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken op de dag van aflevering telefonisch of per mail te melden aan 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door VOF De samenwerking
/ Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gegrond wordt bevonden, zal VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid ligt bij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel  tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) in gebreke is;  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten  bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zijn gebruikt. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbindt
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van VOF De samenwerking
/ Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer komt tot stand nadat een bestelling  c.q. opdracht door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl),  op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Een automatisch gegenereerde opdrachtbevesting zoals ontvangen na een online bestelling kan niet worden gezien als een dergelijke bevestiging van haalbaarheid.
8.2
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering of  verzending geschiedt na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor hun risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor hun verplichtingen op te schorten en zijn tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kan voldoen zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijven bij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zolang de afnemer de vorderingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  of een door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) hun eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar hun eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VOF De samenwerking
/ Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) .
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VOF De samenwerking
/ Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Algemene voorwaarden VOF De samenwerking / Lofbaer Broot
Oudendijk 36 | 4751CL | Oud Gastel

(Geregistreerd bij Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 6207973)
(Geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer NL854636031B01)

Versie 1 - november 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl)
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u (afnemer) te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), erkend.
1.4 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien niet voorradig wordt een product geleverd wat het meest vergelijkbaar is met het bestelde produkt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), bestellingen tenminste binnen 10 dagen na datum bestellen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) geleverde zaken minimaal één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, of afwezigheid op het afgesproken tijdstip, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer is op haar beurt verplicht zich na het plaatsen van de bestelling maximaal in te spannen om de bestelde produkten op de aangegeven leverdatum en tijdstip op te halen. En indien dit persoonlijk niet mogelijk is vervanging te organiseren teneinde de bestelling op de aangegeven datum af te halen. Indien afnemer verzuimt de bestelling op te halen op de aangegeven leverdatum en openingstijden dan wordt de bestelling nog 1 werkdag aangehouden , doch is afnemer zelf verantwoordelijk voor het verouderingsproces van de produkten die door eigen toedoen ontstaat. Komt afnemer ook bij de tweede afspraak niet of niet tijdig opdagen dan verbeurt afnemer de niet opgehaalde produkten aan VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Reclamatie van de vooruit betaalde kosten is dan niet meer mogelijk. Het betreft hier immers voor afnemer in opdracht vervaardigde produkten.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. I.v.m. beperkte produktiecapaciteit heeft VOF De Samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) ten alle tijde de eindbeslissing inzake een leverdatum. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan de gewenste leverdatum van afnemer, tenzij deze datum schriftelijk en gezamenlijk voorafgaand aan de bestelling is vastgelegd (bijvoorbeeld bij catering). Afnemer kan geen schade reclameren indien een bestelling eerder of later wordt geleverd dan wenselijk was voor afnemer.
2.5 Het is niet mogelijk om verkeerd of te veel bestelde c.q. verkeerd geleverde producten terug te sturen. U dient in dat geval op uiterlijk de dag van aflevering contact op te nemen met VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor een passende oplossing. Zie ook punt 4.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en exclusief 9% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen zoals broodproducten e.d. Zie ook punt 2.5.

5. Privacybeleid
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
5.2 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken op de dag van aflevering telefonisch of per mail te melden aan VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gegrond wordt bevonden, zal VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid ligt bij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zijn gebruikt. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbindt VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer komt tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl), op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Een automatisch gegenereerde opdrachtbevesting zoals ontvangen na een online bestelling kan niet worden gezien als een dergelijke bevestiging van haalbaarheid.
8.2 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering of verzending geschiedt na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor hun risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor hun verplichtingen op te schorten en zijn tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kan voldoen zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Aansprakelijkheid
11.1 VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijven bij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zolang de afnemer de vorderingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) of een door VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) hun eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar hun eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) .

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij VOF De samenwerking / Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

In de aanbieding!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2019 - 2021 Lofbaer Broot | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel